03 Mar
03Mar

לא אחת במסגרת הסדרי פשרה בין עובדים למעסיקים משולם סכום עבור עוגמת נפש.

ככלל, ישנה חבות במס על כל התשלומים המשולמים לעובד במסגרת יחסי עובד מעביד כולל אלו המשולמים בעת סיום יחסי עובד מעביד. יחד עם זאת נקבע בפסיקה כי רכיב עוגמת נפש אינו נחשב כהכנסה חייבת בידי העובד ועל כן אינו חייב במס.

קביעה זו של בתי המשפט הפוטרת ממס תשלום עבור עוגמת נפש יצרה כר נרחב לתכנוני מס, כאשר במסגרת הסדרי פשרה בתביעות בין עובדים למעסיקים יוחס סכום גבוה לרכיב עוגמת נפש עליו דרשו העובדים פטור ממס.

רשויות המס ערות למצב  ואינן מקבלות בקלות את הטענה כי אכן מדובר בתשלום עבור עוגמת נפש הפטור ממס.

על פי הפסיקה, על מנת שתשלום יוכר כעוגמת נפש וככזה יהיה פטור מס, יש להוכיח כי אכן נגרם נזק המצדיק תשלום עבור עוגמת נפש.

לאחר שהוכח שאכן ישנה זכאות לתשלום בגין עוגמת נפש יש להראות גם כי הסכום ששולם הוא סביר ואינו מנופח רק בשל היותו פטור ממס.

בפס"ד דוידוביץ  טען העובד שסך של 380,00 ₪  שולם לו בגין עוגמת נפש. בית המשפט לא קיבל את טענת העובד וקבע כי על פי הראיות רק סך של 158,500 ₪ יהיה פטור ממס מאחר והוכח כי אכן נגרם לעובד נזק בגין עוגמת נפש ושאר הסכום בסך 221,500 ₪ יחויב במס.

בפס"ד משה שחף נדחתה טענתו של יועץ פיננסי שפיצוי בסך של כ – 2 מיליון ₪ שולם עבור עוגמת נפש מאחר ולא הוכח כי אכן נגרמה לו עוגמת נפש ומדוע שולם לו הסכום החריג וכיצד הוא חושב.

בפס"ד ליבושור שפורסם  לאחרונה (22 לפברואר) נבחן תשלום בסך 50,000 ₪ ששולם עבור עוגמת נפש במסגרת הסכם הפשרה בין העובד למעסיק.

על אף הסכום הנמוך ששולם בגין עוגמת נפש  ביחס לכלל הסכום (כ 2 מיליון ₪) שבהסכם הפשרה, בית המשפט פסק כי הסכום אינו פטור ממס. בית המשפט נימק את קביעתו בכך שלא הוכח שאכן נגרמה לעובד עוגמת נפש ואף לא הוכח כי סכום זה נדרש מלכתחילה במסגרת התביעה המקורית של העובד מאת המעסיק. בנוסף,  לא הוכיח העובד  כי במהלך  המשא ומתן שהתנהל עם המעסיק עלתה הדרישה לתשלום בגין עוגמת נפש.

נראה, כי על מנת לפטור ממס תשלום בגין עוגמת נפש במסגרת הסדרי פשרה בין עובדים למעסיקים, ראשית יש לדרוש מלכתחילה את התשלום בגין עוגמת הנפש ולהראות כי אכן נגרם נזק בשל כך. בנוסף, יש לייחס לתשלום עבור עוגמת נפש סכום סביר ביחס לנזק ולכלל הסכם הפשרה הכולל.

בתביעות של עובדים כנגד מעסיקים (על אף שמעורב בהן רגש רב) טוב יעשו העובדים אם ישקיעו מחשבה נוספת בטרם הגשת התביעה וייבחנו גם את היבטי המס של כלל הסכומים הנדרשים וחיובם הן במס ההכנסה והן ביטוח לאומי.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.