16 Feb
16Feb

במכירת חברה -  יש לשקול האם למכור את מניות החברה או את פעילות החברה. לכל אחת מהחלופות יתרונות אשר יכולים לחסוך במס. בטרם התחלת תהליך מכירת החברה מוצע לבחון מהו המסלול העדיף למכירת החברה. במסגרת הבחינה יש לקחת בחשבון – את מועד הקמת החברה, הסכומים שהושקעו בחברה, יתרות העודפים וההלוואות שנתנו או שנתקבלו מהחברה.

מכירת מוניטין - נתון נוסף, אשר יכול לחסוך מס למוכר החברה הוא, האם  לבעל המניות המוכר יש מוניטין עסקי אשר ניתן להעברה ובעת מכירתו, יופחת שיעור המס במסגרת מכירת החברה.

ברכישת חברה – מעבר לשיקולי המס בין רכישת מניות החברה לרכישת פעילות החברה, ישנו שיקול משפטי המחייב בדיקה מעמיקה לכל החשיפות המשפטיות של החברה הנרכשת, מאחר והחברה היא אישיות משפטית נפרדת מעלי מניותיה והחלפת בעלי המניות, אינה פוטרת את החברה מהתחייבויותיה בעבר טרם החלפת בעלי המניות.

רכישה עצמית -  במקרה המתאים, כאשר יש מספר בעלי מניות בחברה, מוצע לבחון את האפשרות לרכישה עצמית של מניות החברה מבעל המניות המוכר. פעולה אשר יש באפשרותה לחסוך במס, הן למוכר החברה והן לקונים.

חשוב לדעת, כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול גם הוא לחסוך במס.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני ונשמח לעמוד לרשותכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.