10 Mar
10Mar

תשלום המס הוא רק במימוש !

על עליית ערך המניה אין חבות במס. אולם כאשר נמכרת המניה ברווח, יש לשם מס על הרווח שנוצר.

כמה מס משלמים ?

שיעור המס על רווח ממכירת מניות הוא 25%. הרווח מחושב בהפרש בין מחיר המכירה למחיר הרכישה בניכוי עמלות רכישת ומכירת המניה. כאשר ההכנסה השנתית הכוללת עולה על 647,640 ₪ ישולם גם מס יסף בשיעור של 3%.

מתי משלמים את המס ?

כאשר המסחר מתבצע באמצעות בנקים או בתי השקעות בישראל מנוכה המס במקור מהרווח בעת מכירת המניות. במסחר באמצעות ברוקר זר או שלא נוכה המס במקור יש להגיש דיווח חצי שנתי לפקיד השומה ולשלם כמקדמה את המס הנדרש.

האם יש צורך להגיש דוח למס הכנסה ?

כאשר המסחר מתבצע ע"י בנקים או גופים בישראל מנוכה המס במקור. כאשר פעילות המסחר מתקיימת במספר חשבונות יש לבדוק האם נוכו כל ההוצאות והאם קוזזו כל ההפסדים ובהתאם לבחון הגשת דוח שנתי להפחתת חבות המס. במידה ותיק ההשקעות מנוהל בבנק או ע"י ברוקר בחו"ל יש להגיש דוח מקוצר על ההכנסות או דוח שנתי מלא. עוד חשוב לבדוק את חובת הגשת הדוח או את חבות המס הנוספת אם גובה ההכנסות והרווחים עלה על 647,640 ₪ בשנת המס.

איך מקזזים הפסדים ?

הפסדים שנוצרו בשנת המס ניתנים לקיזוז כנגד רווח ממניות ואף ניתנים לקיזוז מריבית ומדיבידנד שנתקבלו מאותו נייר ערך או שנתקבלו  מניירות ערך אחרים. כאשר ההפסד הוא מנייר ערך זר יש לקזז תחילה את ההפסד כנגד רווח מנייר ערך זר והיתרה תקוזז מרווח על נייר ערך בישראל. הפסד מניירות ערך ניתן לקיזוז גם מהכנסה משבח מקרקעין.

האם ניתן לקזז הפסדים משנים קודמות ?

ניתן לקזז את הפסדים בשנים הבאות רק כנגד רווח הון ממכירת מניות, הפסדים אלו לא  ניתנים לקיזוז מהכנסות ריבית ודיבידנד.

חשוב להדגיש-  קיזוז הפסד הון  משנים קודמות ניתן לקיזוז רק בתנאי שהוגש דוח לפקיד השומה לשנה בה נוצר ההפסד גם אם אין חובת הגשת דוח.

האם ישולם מס העולה על 25% ?

שיעור המס של 25% נקבע כאשר פעילות בשוק ההון היא פאסיבית ואינה עולה לכדי עסק. כאשר פעילות המסחר בשוק ההון עולה לכדי עסק חבות המס יכולה להגיע עד שיעור של 50%. בפסיקה ובחוזר רשות המיסים נקבעו מספר מבחנים לסיווג הפעילות בשוק ההון- תקופת ההחזקה במניות, תדירות העסקאות, היקף ההשקעה, בקיאות ומומחיות, האם נדרש מימון להשקעה במניות ומבחן העל כאשר כל מקרה נבחן על נסיבותיו.

לתשומת  לב - כאשר מבוצעות פעולות רבות של קנייה ומכירת מניות בתקופות זמן קצרות, קבלת מימון לצורך השקעה במניות, מוצע לבחון את החשיפה לטענה מצד פקיד השומה להכנסה מעסק ולהיערך אליה מבעוד מועד.

עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים ?

עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקם פטורים ממס במשך 10 שנים על הכנסותיהם שמקורם בחו"ל מרווח הון, דיווידנדים וריביות. עולים חדשים ותושבים חוזרים וותיקים אשר הם לקראת סיום 10 שנות הפטור טוב יעשו אם יערכו לקראת חבות המס שתחול עליהם הכוללת חובת דיווח ממנה היו פטורים במסגרת שנות הפטור.

לסיכום –  כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול להקל מאוד על התהליך מול רשות המיסים בבוא היום.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה. 

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.