01 Feb
01Feb

מתן דירה במתנה יכול לחסוך במס אך כאשר עושים זאת בצורה לא נכונה הדבר יכול לגרור חבות גבוהה במס. 

ובמה דברים אמורים ? 

על העברת דירה במתנה חלים מס רכישה ומס שבח.

מס רכישה – בעת רכישת דירה יש לשלם מס רכישה של 5%, ככול ששווי הנכס גבוה יותר שיעור המס עולה. כאשר הדירה מתקבלת במתנה ישולם רק 1/3 ממס הרכישה. ההטבה במס הרכישה ניתנת במתנה לקרוב. לעניין מס רכישה קרוב הוא – בן זוג, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא אח ואחות. בהעברת דירה במתנה להורים של אחד מבני הזוג בעלי הדירה לא יחול הפטור מאחר ואין הם נחשבים כקרוב, אלא אם כן נעשית העברה בין בני הזוג בטרם ההעברה להורים.

מס שבח – בהעברת דירה במתנה, על מנת שיחול הפטור ממס שבח יש להעניק את המתנה לקרוב, לעניין מס שבח קרוב מוגדר, בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה. יש לשים לב שאח או אחות ייחשבו כקרובים רק לגבי נכסים שהתקבלו בירושה או במתנה. 

מתי ניתן למכור את הדירה שנתקבלה במתנה ?  את הדירה שנתקבלה במתנה ניתן למכור לאחר תקופת צינון של שלוש שנים אם גרים בדירה וארבע שנים אם לא גרים בדירה. 

גם עזרה כספית של 50% ומעלה משווי הדירה נחשבת כמתן דירה במתנה ועל כן יש למכור את הדירה רק לאחר תקופת הצינון שאם לא כך מכירת הדירה תחויב במס שבח.

 מבחן השליטה בדירה – רשות המיסים בודקת ובוחנת האם בפועל השליטה בדירה עברה מנותן המתנה למקבל המתנה. במסגרת הבדיקה של רשות המיסים, בודקים מי זכאי בפועל לדמי השכירות, האם נרשמה הערת הזהרה לטובת נותן המתנה, או שניתן ייפוי כוח בלתי חוזר לנותן המתנה. כאשר בפועל רשות המיסים רואה שהשליטה בדירה נותרה בידי נותן המתנה לא יראו בכך מתן מתנה על כל המשתמע מכך.

 לכן, בטרם תתנו דירה במתנה יש להתייעץ ולבחון את ההשלכות הן על נותן המתנה והן את ההשלכות על מקבל המתנה.

 משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה. 

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני ונשמח לעמוד לרשותכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.