29 Aug
29Aug

לאחרונה ניתנה החלטת ועדת ערר בעניין אזרחי[1] אשר דחתה את ערר הבעל על זכאותו לתשלום מס רכישה מופחת ברכישת דירה על שם שני בני הזוג למרות קיומו של הסכם ממון על דירה הרשומה רק על שם האישה.

כידוע, בהתאם לחוק מס שבח, רואים בתא המשפחתי כיחידה אחת ובהתאם תא משפחתי שבבעלתו יש כבר דירת מגורים, בעת רכישת דירה נוספת התא המשפחתי ישלם מס רכישה בשיעור מלא ולא תינתן הקלה לתשלום ממס רכישה מופחת.

קיומו של הסכם ממון

בהתאם לפסיקה, כאשר נחתם הסכם ממון בין בני זוג על כך שהדירה שהייתה בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין אינה חלק מהרכוש המשותף, על פי הכללים שנקבעו בפסיקה, דירה זו לא תחשב כחלק מהרכוש של התא המשפחתי לצורכי חוק מס שבח.

הכללים שנקבעו בפסיקה

בפסיקה נקבע, כאשר בני הזוג חתמו על הסכם מממון ואין הוא למראית עיין וההפרדה הרכושית נשמרה בפועל במהלך החיים המשותפים יהא בן הזוג שזו דירתו היחידה זכאי להטבה על מחצית הדירה הנרכשת או הנמכרת.

כך לדוגמא, כאשר בת הזוג היא בעלת דירה וקיים הסכם ממון בין בני הזוג ביחס לדירה שבבעלות האישה, בעת שבני הזוג ירכשו דירה משותפת, על מחצית שווי הדירה המשויך לבן הזוג יחושב מס הרכישה כדירה יחידה ואילו על מחצית שווי הדירה המיוחס לבת הזוג לא יינתנו הקלות מאחר ובבעלותה דירה.

החלטת ועדת הערר בעניין אזרחי

בין שני בני הזוג אזרחי נחתם הסכם ממון אשר אושר בבית הדין הרבני בירושלים. על פי ההסכם נקבעה הפרדה ביחס לכל זכות או חובה "מכל מין וסוג שהוא", "בכל זמן ובכל תנאי" וכן נקבע כי כל שינוי בהוראות ההסכם "ייעשה אך ורק בכתב ויהיה לו תוקף אך ורק לאחר אישור הערכאה המוסמכת על פי דין".

הועדה הגיעה למסקנה כי אין מדובר בהפרדה מלאכותית הנובעת משיקולי מס, יחד עם זאת יש לבחון ולקבוע האם ההפרדה בהסכם הממון יושמה בפועל או שנזנחה למעשה.

מהעובדות שהוצגו בפניה, הגיעה הועדה למסקנה כי ההפרדה הרכושית לא נשמרה הלכה למעשה והיא נזנחה ע"י בני הזוג במהלך החיים המשותפים על אף קיומו של הסכם ממון.

העובדות שהביאו להחלטת הוועדה על כך שההפרדה הרכושית לא נשמרה- 

סיכום ומסקנות

 

[1] ו"ע 28149-09-20 יצחק אזרחי נ' מנהל מיסוי מקרקעין ירושלים, ניתן ב 21.8.2023   

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.