27 Apr
27Apr

לאחרונה פורסם פסק דינו של בית המשפט העליון[1] המרחיב את ההטבה לבני זוג אשר בבעלות אחד מהם דירה לגביה יש הפרדה רכושית.

חוק מס שבח רואה בתא המשפחתי כיחידה אחת וככזה התא המשפחתי זכאי להטבות המס וחיובי המס כגוף אחד.

בתאם לחוק, רוכש  או מוכר אחד הם  בני זוג הגרים יחד וילדיהם מתחת לגיל 18 שאינם נשואים.

ובמה הדברים אמורים ? מס רכישה משולם בעת רכישת דירה, ככל ומדובר בדירה יחידה של התא המשפחתי יזכה התא המשפחתי להטבה ולהקלה במס הרכישה. אולם, כאשר אין מדובר בדירתו היחידה של התא המשפחתי ישולם מס רכישה בשיעור מלא ללא ההטבה ופטור על רכישת דירה יחידה. גם בעת מכירת הדירה, תשלום מס השבח (או הפטור) ואופן חישובו מותנה בכך שבבעלות התא המשפחתי ישנה דירת מגורים אחת. לא אחת, לאחד/ת מבני הזוג דירה שנרכשה על ידו בטרם נוצר התא המשפחתי אשר לגביה נחתם הסכם ממון, כך שביחס לדירה זו קיימת הפרדת רכושית ואין היא חלק מהרכוש המשותף של בני הזוג.

אם כך, מה דינו של התא המשפחתי הרוכש או מוכר דירה כאשר בבעלות אחד מבני הזוג דירה שאינה חלק מהרכוש המשותף ?

בפסיקה נקבע, מקום בו ישנו הסכם מממון ואין הוא למראית עיין וההפרדה הרכושית נשמרה בפועל במהלך החיים המשותפים יהא בן הזוג שזו דירתו היחידה זכאי להטבה על מחצית הדירה הנרכשת או הנמכרת.

כך לדוגמא, כאשר בת הזוג היא בעלת דירה וקיים הסכם ממון בין בני הזוג ביחס לדירה שבבעלות האישה, בעת שבני הזוג ירכשו דירה משותפת על מחצית שווי הדירה המשויך לבן הזוג יחושב מס הרכישה כדירה יחידה ואילו על מחצית שווי הדירה המיוחס לבת הזוג לא יינתנו הקלות מאחר ובבעלותה דירה.

ומה הדין אם בני הזוג גרים בדירה שבבעלות אחד מבני הזוג, האם גם יהיו זכאים להטבות ?

כפי שציינו, סוגייה זו נבחנה בבית המשפט העליון בפס"ד שניתן לאחרונה, בו נקבע שעל אף שבני הזוג גרו בדירה שבעלות אחד מבני הזוג אין זה שולל באופן אוטומטי את ההפרדה הרכושית בהתאם להסכם הממון. כל עוד יצליחו בני הזוג להוכיח שעל אף המגורים המשותפים בדירה שבבעלות אחד מבני הזוג, נשמרה ההפרדה הרכושית ביחס לדירה יהיו זכאים להטבות.

חשוב להדגיש, כדי להנות מההטבה על בני זוג להוכיח קיומו של הסכם ממון שאינו נעשה למראית עיין מתוך כוונה לחסוך במס בלבד. בנוסף יהיה על בני הזוג להראות כי נשמרה ההפרדה הרכושית לאורך זמן והסכם הממון לא נזנח על אף המגורים המשותפים כאשר נקודת  הבחינה תעשה ליום המכירה/רכישה.

חשוב לדעת, כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול להקל מאוד על התהליך מול רשות המיסים בבוא היום.

משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני. 

[1] ע"א 4298/18 בלנק , ע"א 1886/19 רוזנבוים   

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.