16 Aug
16Aug

לאחרונה ניתן פס"ד בעניין חברת י.ג.מ  השקעות בע"מ   בו נקבע כי פעילות נוסטרו (מהון עצמי)  בשוק ההון אינה נחשבת פעילות של "מוסד כספי" לעניין מע"מ הן אצל יחיד והן אצל חברה וביטל את קביעת מנהל מע"מ כי החברה תחשב כמוסד כספי ותחויב במס רווח  על הרווחים שנצברו לחברה מפעילותה בשוק ההון ותשלום מס שכר.

בית המשפט מנתח את הוראות ומטרות חוק מע"מ וההיסטוריה החקיקתית של הסעיפים הרלוונטיים ומגיע למסקנה שלא הייתה כוונה למסות על פי חוק מע"מ מסחר בנוסטרו כי אם רק מי שנותן שירותים לאחרים.

ביהמ"ש קבע, כי סוחר בחשבון נוסטרו אינו נותן כל שירות לאחרים ובכך הוא שונה בפעילותו מכל הגורמים האחרים אשר הוגדרו כ-"מוסד כספי".

מעבר לחשיבות פס"ד והשלכותיו על הפעילים בשוק ההון הן יחידים והן חברות על כך שמסחר בחשבון הנוסטרו לא יסווגם כ – "מוסד כספי" אתמקד ברשימה זו על השלכותיו של פס"ד על ניצול הפטור ממס הכנסה לנכה 100%.

כידוע, נכה 100% זכאי לפטור ממס הכנסה על הכנסותיו, גובה ההכנסות הפטורות נקבע בהתאם לסוג ההכנסה. להכנסה מיגיעה אישית ניתן פטור עד לתקרה של 614,400 ₪   ואילו להכנסה פאסיבית ניתן הפטור עד לתקרה של 73,560 ₪.

ככלל, פעילות בשוק ההון ממוסה בשיעורי מס נמוכים של בין 25% ל 30% ובתנאי שפעילות זו אינה מגיעה לכדי יגיעה אישית אשר ממוסה בשיעור מס שולי עד 50%.

אם כך, נכה 100% אשר פעילותו בשוק ההון מגיעה לכדי יגיעה אישית יהיה זכאי לפטור ממס על הכנסותיו בגובה 614,400 ₪.

לא אחת, בעת דרישת הפטור ממס מיגיעה אישית לנכה  100% על הכנסותיו משוק ההון, פקיד השומה טוען שהפעילות אינה מגיעה לכדי יגיעה אישית ואם הנישום יתעקש לדרוש את הפטור, יועבר מידע למנהל מע"מ אשר יסווג את הפעילות כ – "מוסד כספי" וכך יתרון המס יפחת עד מאוד בין אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית ובין אם מדובר בהכנסה פאסיבית.

כיום, לאחר הקביעה בפס"ד י.ג.מ השקעות בע"מ  שפעילות בשוק ההון באופן עצמאי שאין בה מתן שירות לאחר אינה נחשבת פעילות של "מוסד כספי"  לעניין מע"מ יוכלו יחידים בעלי נכות של 100% לדרוש את מלוא ההטבה לה הם זכאים על הכנסתם משוק ההון המגיעה לכדי יגיעה אישית.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.