12 May
12May

מענק הוצאות קבועות נועד לתת סיוע לבעלי עסקים שהכנסותיהם נפגעו מהתפשטות נגיף הקורונה.

ככלל, רשות המיסים טיפלה בבקשות למענקים ביעילות ובמהירות אשר סייעו רבות לבעלי העסקים מבקשי המענקים.

אולם ישנם לא מעט בקשות אשר לדעת רשות המיסים דינן להידחות או שיש להקטין בצורה ניכרת את גובה המענק  לו זכאית החברה/העוסק.

בשורה של החלטות שניתנו ע"י וועדת ערר לענייני קורונה ניתן ללמוד על הגבלת הסמכות הנתונה לרשות המיסים להתערב בנוסחה הקבועה בחוק על פיו נקבע גובה מענק  ההוצאות הקבועות.

כפי שנקבע בהחלטת הוועדה – תכלית החוק היא מתן סיוע לעסקים על מנת שיוכלו להמשיך ולשלם את ההוצאות הקבועות שאין ביכולת העסק לחסוך גם כשהעסק סגור או שפעילותו צומצמה.

תכלית חשובה נוספת שהוועדה ראתה  לנגד עיניה היא מתן סיוע מהיר ויעיל לעסקים וזאת על מנת שלא להפוך את בדיקת ההוצאות הקבועות לפרטנית וממושכת. החוק לא כולל הגדרה לרכיב ההוצאות הקבועות אלא נקבעה בו  נוסחה שאינה מתיימרת לבדוק ולחשב כל הוצאה בנפרד אלא קובעת רכיב קבוע הנקבע בהתאם לשיעור הירידה במחזור.

בכדי להשיג את תכליות החוק ניתנה עדיפות למנגנון הפשטות והיעילות עם אפשרות לרשות המיסים לסטות מהנוסחה באמצעות שינוי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות.

בהחלטה שניתנה לאחרונה בוועדה לענייני הקורונה נקבע שהסמכות הנתונה לרשות המיסים פועלת לשני הכיוונים, הן לצורך הגדלת המקדם והן לצורך הקטנתנו. אולם, כאשר רשות המיסים מבקשת לסטות מהנוסחה המופיעה בחוק מוטל עליה להצדיק ולבסס את השיקולים אשר על פיהם החליטה לסטות מהנוסחה.

בהחלטת הוועדה נקבע כי בשם היעילות והמהירות במתן סיוע לעסקים שנפגעו, לא הייתה כוונה שרשות המיסים תתחיל לבחון נתונים ספציפיים של כל עוסק ועוסק. אולם, כאשר מבקשת רשות המיסים לבדוק את הנתונים של מבקש המענק עליה לעשות זאת רק במקרים מובהקים בהם המנהל צריך לנמק ולהצדיק את החלטתו לסטות מהנוסחה המופיעה בחוק.

אל לה לרשות המיסים לערוך בדיקה אוטומטית שעל פיה  היא שוללת או מקטינה את הזכאות למענק הוצאות קבועות. שלילת המענק או הקטנתו תיעשה רק לאחר שנערך דיון עם נציגי החברה/העסק אשר במהלכו יוצגו ויפורטו  ההוצאות הקבועות  בהתאם לתחום פעילותו ובשים לב כך שהחלטת רשות המיסים לא תיעשה באופן חד צדדי, שרירותי ומבלי שניתנה לחברה/עוסק זכות טיעון.

לסיכום – 

המקרים בהם רשות המיסים תוכל לסטות מהנוסחה המופיעה בחוק צריכים להיות חריגים ואין לערוך חישוב שונה מהוראות החוק כבדרך של שיגרה שאחרת לא יתקיימו תכליות החוק למתן פיצוי באופן מהיר ויעיל.

אם גם לכם רשות המיסים הקטינה או שללה את מענק ההוצאות הקבועות, נשמח לסייע לכם  בהשגה ובדיונים מול רשות המיסים ובייצוג בוועדת ערר לענייני הקורונה.

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם או התקשרו לשיחת ייעוץ  ללא התחייבות.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.