19 Jan
19Jan

תקרת הפטור לשנת 2023 עודכנה ועומדת על 5,471 ₪ לחודש. השינוי משמעותי ומפריד בין פטור ממס על דמי השכירות לבין חובת תשלום מס, פתיחת תיק ודיווח לרשויות המס ובחירת מסלול המס המיטבי לתשלום מס מופחת. במקרים מתאימים מוצע אף לעדכן את חוזי השכירות והתאמתם לתקרת הפטור החדשה. לבחירה בין מסלולי המס השונים ישנה השפעה על החיוב בדמי ביטוח לאומי ובחיוב מס שבח במכירה בעתיד של הדירה המושכרת. נקודה חשובה  לתשומת לבם של בעלי מספר דירות להשכרה היא שפקיד השומה ייבחן האם ההכנסה מדמי השכירות זכאית להטבה במס או שתחויב במס שולי כהכנסה מעסק. ככל וישנן יותר דירות מושכרות כך פקיד השומה יבסס את טענתו שמדובר בעסק ולא בהכנסה הזכאית לפטור או למס מוטב. בטיוטת חוזר שפרסמה רשות המיסים פורטו השיקולים על פיהם  יש לבחון את סיווג ההכנסה מהשכרת דירות למגורים כהכנסה מעסק לעומת הכנסה פאסיבית. לעמדת רשות המסים הכנסה מהשכרה של 10 דירות מגורים ומעלה תסווג כהכנסה מעסק. כמו כן, על מנת לאפשר ודאות מסוימת, מניחה הרשות כי הכנסה מהשכרה של עד 5 דירות מגורים לא תיחשב כהכנסה מעסק. השכרה של למעלה מ-5 דירות מגורים ופחות מ-10 דירות תיבחן בהתאם למבחנים השונים שהובאו בטיוטת החוזר ועל פיהם יוכרע אופייה כהכנסה מעסק או כהכנסה פאסיבית.  

חשוב להדגיש, על אף האמור בטיוטת החוזר כל מקרה ייבחן לגופו וחבות המס  לא תחול בהכרח על פי האמור בטיוטת החוזר. 

משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה.

 שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני ונשמח לעמוד לרשותכם. 


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.