14 Nov
14Nov

בהקמת חברה נבחנים שני שיקולים עיקריים האחד משפטי והשני שיקול  המס.

השיקול המשפטי – 

בהקמת חברה, מתבצעת הפרדה בין הפעילות העסקית לרכושו הפרטי של בעל המניות, כך שבמקרה של כישלון עסקי קיימת לכאורה הגנה על הרכוש הפרטי מפני הנושים. אך בפועל,  במרבית המקרים ובוודאי הבנקים מבקשים ערבות אישית של בעל המניות לחובות החברה.

שיקול המס – 

במשיכת כל רווחי החברה על ידי בעל המניות בין אם כשכר עבודה ובין כדיבידנד משולם עליהם  מס סופי של כ  50%, בעוד  שהשארת הרווחים בחברה משולם רק מס חברות של 23%.  כך שבחברה נשארים 77% מהעודפים להמשך והרחבת הפעילות העסקית.

אם כך, כאשר כל רווחי החברה נמשכים ע"י בעלי המניות לא נוצר כל יתרון מיסויי בהקמת החברה.

מהם האפשריות למעבר מעצמאי לחברה ? 

מעבר עצמאי לפעילות במסגרת חברה הוא אירוע מס בו העצמאי מוכר את נכסיו העסקיים לחברה שעל אף שהיא בשליטתו היא גוף משפטי נפרד.

התמורה עבור הנכסים המועברים לחברה היא שווי השוק של הנכסים. כך לדוגמה,  אם מועברת מכונה שיתרת המחיר המקורי שלה הוא 1,000 ₪ ושווי השוק שלה הוא 10,000 ₪ , בעת העברת המכונה נוצר רווח הון של 9,000 ₪ החייב במס בתיק העצמאי.

העברת נכסים בפטור ממס על פי הוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.

קיימת אפשרות להעברת כל הנכסים מהעצמאי לחברה בפטור ממס כנגד הקצאת מניות בלבד בהתאם להוראות סעיף 104 לפקודת מס הכנסה.

בבחירת אפשרות זו,  לא נוצר רווח הון והוא נדחה עד למכירת הנכס ע"י החברה או עד למכירת מניות החברה ע"י בעל המניות.

בחלופה זו יש לשים לב למספר דגשים – יש למסור הודעה לפקיד השומה תוך 30 יום ממועד העברת הנכסים.  העברת הנכסים היא רק כנגד הקצאת מניות, הנכסים המועברים ישמשו את החברה בפעילותה העסקית במשך שנתיים ובשנתיים אלו שיעור ההחזקה של בעל המניות בחברה לא ירד מתחת ל 25%.

עסקה חייבת ומכירת מוניטין

בחלופה זו נמכרים הנכסים העסקיים מהעצמאי ובתוכם המוניטין על פי שווי השוק שלהם.

לגבי מכר המוניטין, יש להוכיח שאכן קיים מוניטין לעסק הניתן למכירה ולכמת את שוויו על פי הערכת שווי מקצועית.

ככל ולעסק ישנו מוניטין הניתן למכירה, מכירתו לחברה תחויב במס של 25%, אך מנגד, בחברה תיווצר יתרת זכות לבעל המניות בגובה התמורה, אשר תאפשר לבעל המניות למשוך מהחברה ללא חיוב במס בשיעור של 30% על דיבידנד עד לגובה יתרת הזכות שנוצרה ממכירת המוניטין.

בנוסף, החברה זכאית לניכוי פחת בגין המוניטין שתרכוש בשיעור של 10% לשנה מעלות המוניטין. יש לשים לב  כי במקרה שבו המוניטין נרכש מיחיד לחברה בבעלותו, אזי ככלל, יש להוכיח לפקיד השומה שרכישת המוניטין הייתה חיונית לצורך ייצור ההכנסה, נעשתה בתום לב, וכן נעשתה מטעמים מסחריים בלבד.

העברת המלאי

העברת המלאי לחברה הינה מכירה רגילה המתבצעת על פי שווי השוק של המלאי, המס על מכירה זו ישלום בתיק העצמאי ובחברה תירשם הרכישה בחשבון הקניות.

חברת ארנק

בטרם המעבר לפעילות במסגרת חברה, יש לבחון ולבדוק את הוראות המיסוי החלות על  "חברת ארנק" על פי הן הכנסות החברה מיוחסות לבעל המניות ולא לחברה, כאשר עיקר הכנסות החברה מתקבלות מגורם אחד.

נכס מקרקעין

כאשר בבעלות העצמאי נכס מקרקעין המשמש את העסק ועתיד לשמש בפעילותה העסקית של החברה יש לבחון את האפשריות הבאות – 

  • העברת הנכס על פי סעיף 104 פטורה ממס אך חייבת במס רכישה של 0.5%.
  • מכירת הנכס לחברה לפי שווי שוק, תחויב במס שבח ובמס רכישה מלא.
  • בחינת האפשרות להשאיר את הנכס בידי בעלת המניות והשכרתו לחברה.

 סיכום 

מהאמור לעיל , ניתן לראות שישנם שיקולים רבים הן משפטיים והן מיסויים בטרם קבלת ההחלטה על מעבר מעצמאי לחברה.

אם כך , על כל מקרה להיבחן בצורה מקיפה ובאופן פרטני תוך בחינת כל הפעולות הנדרשות על פי דין  בכל אחת מהחלופות שהוצעו לעיל.

כמו כל דבר בחיים תכנון נכון ומקדים יכול לחסוך מהמס בעתיד.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני לשיחת ייעוץ ונשמח לעמוד לרשותכם.

אין באמור להוות תחליף ליעוץ משפטי ואין להסתמך עליו ללא קבלת יעוץ פרטני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.