11 Mar
11Mar

כספי התגמולים מופקדים ע"י עובד שכיר או ע"י עצמאי, כספים אלה נועדו להבטיח את הקצבה החודשית שלך בפרישה.

משיכה של כספי תגמולים כסכום חד פעמי ולא בדרך של קצבה חייבת במס של לפחות 35%. במקרים רבים, גם משיכה של הכספים גם בגיל 67 תהייה חייבת במס של 35%.

ישנם מספר מקרים בהם ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס. חוסכים העומדים באחד מארבעת התנאים הבאים, יכולים למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס.

התנאים למשיכה בפטור ממס. 

  1. מקרה של מוות של המבוטח, מוטבים יוכלו למשוך את הכספים כסכום הוני פטור ממס ובפטור על הרווחים.
  2. במידה ונקבעה לעמית או לקרובו נכות צמיתה של לפחות 75%.
  3. אם אין לשני בני הזוג הכנסה חודשית העולה על שכר המינימום. במידה ולבני הזוג יש ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להגיע להכנסה חודשית של פעמיים שכר המינימום.
  4. במידה וההוצאות הרפואיות של החוסך או של קרובו מגיעות למחצית מהכנסתו השנתית (טיפולי שיניים לא נכללים במסגרת ההוצאות הרפואיות).

לבדיקת זכאותכם למשיכת כספי התגמולים בפטור ממס השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.