20 May
20May

בישראל נהוגה שיטת מס פרסונאלית, כך שתושבי ישראל חייבים במס בישראל על הכנסות שהפיקו בישראל ומחוץ לישראל, בעוד שתושבי חוץ חייבים במס בישראל רק על הכנסה שהופקה או נצמחה בישראל.

בכדי להימנע מחבות במס על הכנסות שהופקו מחוץ לישראל יש לבצע ניתוק תושבות מישראל לצורכי מס.

בנוסף, יש לבחון את האפשרות והמשמעויות של ניתוק התושבות גם בביטוח לאומי.

ניתוק תושבות לצורכי מס הכנסה

מרכז החיים 

לצורכי מס נקבעת התושבות בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה על פי מבחן מרכז החיים.

על פי מבחן מרכז החיים – נבחנות כלל הנסיבות של מי שיצא מישראל לרבות בית הקבע, דירת מגורים ואת כלל הקשרים המשפחתיים, הכלכליים והקשרים המהותיים שלו, ועל פי אותן נסיבות האם אכן נותקה התושבות לצורכי מס.

אם כך, בבדיקת מרכז החיים אנו בודקים היכן נמצאים -

דירת המגורים ובית הקבע.

מקום המגורים של בני המשפחה.

מקום העבודה.

תקופות המגורים מחוץ לישראל.

תדירות הביקורים בישראל.

היכן מבוצעות השקעות.

חשבונות בנק וכרטיסי אשראי.

ביטוח רפואיים.

תשלום ביטוח לאומי.

החזקה בחברות בישראל.

יש לציין שאין מדובר ברשימה סגורה ויש לבחון כל מקרה לגופו, ועל פי בחינה זו יקבע האם אכן נותקה התושבות מישראל.

ימי שהייה בישראל

בנוסף, לצורך הקביעה האם נותקה התושבות מישראל יש לעמוד במבחן הימים שאם לא כך, ישנה חזקה (הניתנת לסתירה) שלא נותקה התושבות מישראל.

על פי מבחן הימים יחשבו כתושבי ישראל מי שמתקיים בהם אחת משתי החלופות הבאות -

חלופה א'  - בשנת המס, ימי השהייה בישראל הם 183 ימים או יותר.

חלופה ב' - בשנת המס, שהייה בישראל  של 30 ימים או יותר, וסך כל תקופת השהייה  בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו לה הוא 425 ימים או יותר.

חובת הגשת דוח לפקיד השומה

חשוב להדגיש – לאחר היציאה מישראל בין אם למטרת הגירה או רילוקיישן, ככל ועומדים במבחן הימים יש חובה על פי פקודת מס הכנסה להגיש דוח על ניתוק התושבות לפקיד השומה.

לדוח השנתי יש לצרף טופס 1348 (הצהרת תושבות) בו יש לפרט את העובדות והטענות על פי הן אינכם נחשבים כתושבי ישראל.

ניתוק תושבות בביטוח לאומי

בעת הגירה או רילוקיישן יש לבחון האם יש מקום לנתק את התשובות לצורכי ביטוח לאומי.

במידה ולא מנתקים תושבות לצורכי ביטוח לאומי ישמרו הזכויות בביטוח הבריאות ומנגד תחול חובת תשלום דמי ביטוח לאומי גם על ההכנסות בחו"ל בשיעור שבין 5% ל 17%.

שמירה על תושבות במוסד לביטוח לאומי מהווה זיקה לישראל, זיקה אשר תשפיע בעת הבחינה ע"י פקיד השומה האם נותקה התושבות לצורכי מס.

הבקשה לניתוק תושבות מוגשת למוסד לביטוח לאומי בטופס בל/627.

אם כך, במסגרת השיקולים  האם לבצע ניתוק התושבות בביטוח לאומי יש לקחת בחשבון את  החבות בדמי ביטוח לאומי על ההכנסות בחו"ל  אל מול זה  שלא תהיו זכאים לטיפול רפואי בארץ במידה וניתקתם את התושבות.

לסיכום - 

ההחלטה על ניתוק תושבות היא כבדת משקל ולה היבטים רבים הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט הביטוח הלאומי.

משרדינו לרשותך למתן ייעוץ והכוונה.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.