23 Dec
23Dec

סוף שנה הוא תמיד זמן טוב לסיכום השנה החולפת והערכות לקראת השנה הבאה. זהו גם זמן טוב לבדיקה ובחינה שאכן מנצלים את הטבות המס ואין חשיפות במס שכדאי לטפל בהן לפני שהשנה מסתיימת.

פעילות בשוק ההון והשקעות בקריפטו. 

המס המוטל על פעילות בשוק ההון הוא על רווחים שמומשו בפועל, לא תחול חבות במס  על רווחים לא ממומשים "רווחים על הנייר" , סוף שנת המס זהו זמן טוב לבחון האם ישנם הפסדים לא ממומשים הניתנים לקיזוז מרווחים שמומשו כך שיש לבחון מכירת ניירות ערך המגולם בהם הפסד. הפסדים מניירות ערך ניתנים לקיזוז מרוחי הון, מדיבידנד וריבית המשולמים על ניירות ערך וגם מרווחי נדל"ן. בנוסף, רווחים מהשקעה במטבעות דיגיטליים מסווגת כהשקעה הונית כך שרווחים מפעילות זו ניתנים לקיזוז כנגד הפסדים מניירות ערך, והפסדים מהשקעה במטבעות דיגיטליים ניתנים לקיזוז מרווחי הון.

משיכות בעלי שליטה

בהתאם להוראותיו של סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה בעל שליטה (המחזיק 10% לפחות בחברה), כספים שנמשכו מהחברה בשנה הקודמת ולא יוחזרו עד תום השנה העוקבות יחויבו במס בידי בעל המניות באחת מהחלופות  הבאות בהתאם לתנאים המופעים בסעיף - הכנסה מדיבידנד, הכנסת עבודה או הכנסה או ממשלח יד. חשוב להדגיש – כספים שהוחזרו לחברה עד לתום שנת המס העוקבת ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ולא הוחזרו בתוך 60 יום יראו אותם כאילו לא הושבו. משיכה מהחברה מוגדרת  - משיכה בסכום העולה על 100,000 ₪ בשנת המס או בשנה שלפניה, העמדת נכס מקרקעין, חפצי אומנות, כלי טיס או שיט אשר בבעלות החברה לשימושו הפרטי של בעל המניות.

פרוק חברה-מחיקת השקעות

יש לבחון פרוק חברות לא פעילות שההשקעה בהן ירדה לטמיון  כך שלאחר הפירוק תימחק החברה וייוצר הפסד הון אשר יהיה ניתן לקזזו מרווחי הון בשנה זו או בשנים הבאות. יתרון נוסף בפירוק חברה לא פעילה הוא החיסכון בתשלום אגרה לרשם החברות. 

הכנסות מדמי שכירות למגורים

הכנסה מדמי שכירות למגורים מחויבת במס באחד משלושה מסלולי מס, פטור ממס, תשלום מס של 10% ותשלום של מס שולי. כל מסלול מס מותנה בגובה ההכנסה ובמספר הדירות המושכרות. לקראת תום שנת המס מוצע לבחון אם לא חל שינוי בגובה ההכנסות המחייב מעבר לאחד המסלולים ולהיערך בהתאם לקראת שנת המס הבאה.

היקף פעילות המחייב הגשת דוח שנתי.

יש לשים לב שבהיקף פעילות מסוים קמה חובת הגשת דוח לפקיד השומה, אשר אי עמידה בחובה זו גוררת חיוב בקנסות. להלן נפרט מספר דוגמאות המקימות חובת הגשת דוח שנתי (הסכומים מעודכנים לחובת הגשת דוח לשנת המס 2020) – הכנסה משכר עבודה, קצבה, מענק פרישה החייב במס , הכנסה ממימוש מניות לפי סעיף 102 לפקודה העולה על 649,000 ₪. הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס של 10% העולה על 337,000 ₪. הכנסה ממכירת מנייר ערך הנסחר בבורסה הנקבע לה פטור ממס או העולה על 2,522,000 ₪, במידה ולא נוכה מלוא המס יש להגיש דוח גם אם סכום ההכנסה נמוך יותר. החזקה של היחיד, בן זוגו או לילדו שטרם מלאו לו 18 במועד כל שהוא בשנת המס אחד מאלה, זכות בחבר בני אדם תושב חוץ (למעט בחברה שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה) או נכסי חוץ אחרים ששווים ביום כלשהו בשנת המס 2020 הוא 1,872,000 ש"ח או יותר. נכס חוץ - כל רכוש, בין מקרקעין ובין מיטלטלין וכן כל זכות או טובת הנאה, ראויות או מוחזקות והכל כשהם מחוץ לישראל.

לפרטים נוספים והתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני .

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.