18 Apr
18Apr

פיצוי על אובדן כושר עבודה המשולם  על פי פוליסה שנרכשה מחברת ביטוח בה לפצות את המבוטחים כאשר נפגע כושר עבודתם והכל בהתאם לתנאי הפוליסה. הזכאות לקצבה חודשית נקבעת על פי תנאי הפוליסה בהתאם לאחוזי הנכות של המבוטחים. לעיתים, לאור מחלוקות שמתעוררות בין המבוטחים לחברות הביטוח ורק לאחר הכרעה שיפוטית או על פי הסכם פשרה משלמת חברת הביטוח למבוטחים סכום חד פעמי הן בגין תקופת העבר והן עבור תקופת העתיד וזאת חלף תשלום קצבה חודשית.

מה דינו של תשלום חד פעמי זה המשולם חלף הקצבה החודשית ?

ביטוח לאומי - 

 לאחרונה, פרסם המוסד לביטוח לאומי חוזר בו הוא מפרט את הכללים לחישוב דמי ביטוח לאומי על פיצוי חד פעמי של אובדן כושר עבודה המשולם על ידי חברת הביטוח. בהתאם להוראות החוזר, דמי הביטוח הלאומי יחושבו בהתאם לגובה הקצבה החודשית המחושב מחלוקת הסכום החד פעמי במספר החודשים בגינם משולם הסכום החד פעמי. החיוב בדמי ביטוח לאומי בהתאם להוראות החוזר יחושב באופן  הבא - תקופה ראשונה – מיום הזכאות לקצבה עד החודש שקדם לתאריך התשלום, יחושבו דמי הביטוח הלאומי על בסיס הקצבה החודשית כך שכל קצבה חודשית תחויב בדמי ביטוח לאומי עד גובה התקרה החודשית. תקופה שנייה – החודש בו התקבל התשלום בפועל, יתרת הסכום תחויב בדמי ביטוח לאומי עד גובה התקרה החודשית.

 מס הכנסה – 

בשנת 2015 בעקבות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה פרסמה רשות המיסים את חוזר 3/2015 בו נקבעו הכללים כיצד יש לחשב את המס בקבלת פיצוי חד פעמי על אובדן כושר עבודה. חוזר מס הכנסה , מחלק את הפיצוי לשלוש תקופות, סכום המשולם בגין תקופת העבר, סכום המשולם בגין קצבאות השנת השוטפת וסכום המשולם בגין קצבאות עתידיות. החוזר קובע את הפטורים ואופן הפריסה של חלק הקצבה החייב המיוחס לתקופת העבר ואופן הפריסה המיוחס לתקופת עתידית ומגביל את הפריסה העתידית ל 6 שנים. כאן המקום לציין כי בפסיקה[1] נקבע כי  במקרים מתאימים ניתן לסטות מהנחיות רשות המיסים. בנסיבות שעלו בפסק הדין, נקבע כי פריסת ההכנסה על פני שש שנים מהווה תקופה שרירותית ומנותקת מהנסיבות, שכן יש מקום להשוות בין נישום המקבל דמי ביטוח המהווים הכנסה מיגיעה אישית בסכום אחד, לבין נישום אחר שהיה מקבל את דמי הביטוח בתשלומים חודשיים הפרוסים על פני מספר שנים. במקרה שנדון בפסק הדין על פני 20 שנים.

תשלום הוני בגין נזקי גוף – 

התשלום ההוני בגין נזק גוף משולם מלכתחילה כתשלום חד פעמי ואינו משקף זכאות לקצבאות עבר או עתידיות. ההבדל בין סוגי התשלומים חשוב מאוד בשל השוני המהותי בחבות המס בין שני סוגי התשלומים. כפי שפורט לעייל, הסכום החד פעמי המתקבל כפיצוי בגין תשלום קצבת אובדן כושר עבודה יחויב במס ובדמי ביטוח לאומי בעוד שתשלום הוני בגין נזקי גוף פטור ממס ומדמי ביטוח לאומי. לא בנקל רשויות המס יפטרו ממס כל תשלום חד פעמי ויבחנו האם אכן מדובר בתשלום הוני בגין נזק גוף הזכאי לפטור בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה ולא בתשלום חד פעמי של קצבאות אובדן כושר עבודה.

סיכום 

אם כך,  ישנה חשיבות לצביעת התשלום המתקבל מחברת הביטוח ובהתאם לבחון האם הסכום חייב במס ובדמי ביטוח לאומי או פטור מהם.

לאחר הקביעה שהסכום חייב במס יש להמשיך ולבחון את אופן פריסת הסכום לשנות העבר ולשנים העתידיות בשים לב לכך שניתן לפרוס מעבר לשש שנות המס העתידיות על אף האמור בחוזר רשות המיסים.

משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה.

להתייעצות השאירו פרטים או צרו קשר טלפוני. 

[1] ע"מ 59612-02-15, פלוני אלמוני נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן ביום 18.6.2017   


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.