13 Jun
13Jun

רקע

חוב אבוד, לעניין חוק מע"מ, יכול להיווצר במקרה בו עוסק ביצע עסקה, אשר מועד החיוב במס לגביה חל בטרם נתקבלה התמורה מהקונה או מקבל השירות והתמורה לא שולמה למוכר או לנותן השירות, אך העוסק שילם את מס העסקאות כנדרש על פי החוק.

כך לדוגמא – עוסק אשר מסר סחורה שנמכרה על ידו והחיוב במע"מ חל עם מסירת הסחורה, והתמורה לא שולמה לעוסק, נוצר לו חסרון כיס בכך שהמע"מ שולם על ידו בלא שקיבל כל תמורה מהקונה.

הוצאת חשבונית זיכוי במקרה של חוב אבוד

בהתאם לתקנה 24א לתקנות מע"מ במקרה של חוב אבוד, ניתן להוציא הודעת זיכוי לא יאוחר משלוש שנים ולא לפני שחלפו שישה חודשים מהיום בו הופקה חשבונית המס שבשלה נוצר החוב האבוד.

אם כך, עוסק רשאי להוציא הודעת זיכוי בגין חוב אבוד רק בתקופה שבין שישה חודשים ממועד הוצאת חשבונית המס בגין העסקה, וכל עוד לא חלפו שלוש שנים ממועד זה. בתקנה נקבעו מספר סייגים אשר עוצרים את מניין שלוש השנים והם – 

  • התקופה שבין הגשת תביעת חוב במסגרת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב לבין יום מתן אישור המפרק או הנאמן לחלוקת דיווידנד סופי לעוסק בעל החוב.
  • התקופה שבין הגשת תביעה לביהמ"ש לגביית החוב של החייב (הקונה) לבין יום מתן פס"ד סופי ע"י ביהמ"ש.
  • התקופה שבין פתיחת תיק בלשכת ההוצל"פ לבין סיום הליכי ההוצל"פ.

  חוב אבוד לאחר שלוש שנים – האם אבדו הסיכויים להוצאת חשבונית זיכוי?

משמעותה של מגבלת הזמן להוצאת חשבונית זיכוי תוך שלוש שנים ממועד הוצאת חשבונית המס, עמדה במרכזו של פסק הדין בעניינה של צנציפר חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ שניתן ביום  5.6.2023 ע"י בית המשפט העליון.

בפסק דינו של בית המשפט העליון נקבע כי על אף מגבלת הזמן של שלוש השנים בתקנה 24א, ניתן להתגבר על מגבלה זו בהתאם לסמכות (הרחבה) מנהל מע"מ על פי סעיף 116 לחוק מע"מ להארכת מועדים.

בית המשפט לא קבע מהם השיקולים שעל מנהל מע"מ לשקול  טרם קבלת ההחלטה להאריך את המועד להוצאת חשבונית הזיכוי אך - "ניתן להניח כי השיקול המרכזי שייבחן הוא מידת הצידוק שבהגשת "הודעת הזיכוי" באיחור. שיקול זה עשוי להיבחן הן בהיבט הסובייקטיבי, קרי, מתי העוסק ידע לראשונה כי החוב הפך לאבוד; הן בהיבט האובייקטיבי, דהיינו, מתי עוסק סביר היה מגיע לכלל מסקנה כי החוב הפך לאבוד".

לסיכום-

בהתאם לפסיקתו של בית המשפט העליון, נראה כי במקרים המתאימים, על אף שחלפו שלוש שנים ממועד הוצאת חשבונית המס, ניתן לפנות למנהל מע"מ על מנת שיפעיל את סמכותו הרחבה ולקבל את אישורו להארכת המועד להוצאת חשבונית הזיכוי במקרה של חוב אבוד.

משרדינו לרשותכם למתן ייעוץ והכוונה.

שלחו הודעה או צרו קשר טלפוני לשיחת ייעוץ ונשמח לעמוד לרשותכם.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.